Elektrik Alımları Hakedişi ve Fiyat Farkı Hesabı Nasıl Yapılır?

Elektrik enerji alımlarında serbest piyasa koşullarının oluşmasından dolayı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerin elektrik enerji alımlarını ihale yoluyla gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 13.10.2011 tarihli ve 13316 sayılı genelgede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerinin ilgili mevzuatlarda yapılan değişikliklerden ve serbest piyasa koşullarından temin edebilme şartları oluştuğu için  elektrik, doğalgaz ve elektronik haberleşme ihtiyaçlarını kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla ihale yoluyla temin etmelerinin esas olacağı belirtilmiştir.

Ancak serbest tüketici olunmaması, piyasa rekabet koşullarının oluşmaması veya 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fırkasının (d) bendinde yer alan limitlerin aşılmaması halinde söz konusu ihtiyaçları doğrudan temin yoluyla karşılayabileceklerdir.

Elektrik Alımları Fiyat Farkı Hesabı

Elektrik alımlarına ilişkin fiyat farkı esasları 31.08.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” da belirtilmiştir. Fiyat farkı hesabı aşağıdaki formüle göre hesaplanır;

F = (M x B) x [(A2/A1)-1

 • F: Fiyat farkı tutarını (TL),
 • M: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemi miktarını; götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdesini,
 • B: Sözleşme fiyatını,
 • A1; Elektrik için, ihalenin yapıldığı aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 401 numaralı “Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,
 • A2; Elektrik için, alımın yapılması gereken aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 401 numaralı “Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,

ifade eder.

AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş programı ile Elektrik hakedişlerinizi gerçekleştirdiğinizde program kararnamede belirtilen esaslar çerçevesinde fiyat farkı hesabını otomatik gerçekleştirir.

Elektrik Alımları Hakedişi Fiyat Farkı Hesabı

Dağıtım Bedelleri ve Fonlar

Elektrik alımlarında karşımıza çıkacak olan bir diğer husus birim fiyatın belirlenmesi noktasında karşımıza çıkmaktadır. Belirlenecek birim fiyata Dağıtım Bedel, TRT Payı ve Belediye Tüketim Vergisi dahil edilecek mi, edilmeyecek mi?.

Dağıtım Bedeli (3 ayda bir yayınlanır), TRT Payı ve Belediye Tüketim Vergisi oranları yıl içerisinde değişkenlik göstereceğinden ve yeni fonlar eklenip-çıkarılabileceğinden ihaleye çıkılırken belirlenecek birim fiyata bunlarında dahil olmaması daha doğru bir uygulama olacaktır. Bu bedeller TRT Kanunu, Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen hükümler gereği dağıtım şirketi tarafından ilgili kurumlara aktarılmak üzere tahsil edilir.

Elektrik Tüketim Vergisi;

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34. maddesine göre, belediye sınırları içinde tüm tüketicilerde Elektrik Tüketim Vergisi alınmaktadır. Elektrik tedarikçileri, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca, satış bedeliyle beraber bu verginin tahsilatını yapmak ve ilgilli belediyeye iletilmekle yükümlüdür. Organize sanayilerde, tüketilen elektriğin belediye vergisini, organize sanayi bölgesine elektrik tedarik eden şirket öder.

Kar amacı olmaması şartıyla, aşağıdaki kurum ve sosyal kuruluşların elektrik tüketimleri bu vergiden istisnadır.

 • Hastane, sağlık ocağı, dispanser, rehabilitasyon merkezi, doğumevi, bakımevi, kreş vb.
 • İbadethaneler (cami, mescit, kilise ve havra gibi)
 • Doğrudan doğruya elektrik üretimi ve dağıtımı yapan kurumlar

Elektrik Tüketim Vergisi Oranları

 • Mesken %5
 • Ticarethene %5
 • Sanayi %1

TRT Payı ;

Bu katkı payı, 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu uyarınca alınır. Kanununa göre, elektrik satış şirketleri abonelerden tahsil ettikleri payları TRT’ye yatırmakla yükümlüdür. TRT payı oranında yapılacak artış ve indirimler Bakanlar Kurulu’nun yetkisindedir. Mesken ve ticarethane aboneleri için bu oran % 2 olarak belirlenmiştir.

TRT Payı, faturadaki tüketim tutarı; yani enerji bedeli ve kayıp/kaçak bedelinin toplamı üzerinden yüzde olarak alınır. Elektrik faturasında ayrı bir kalem olarak belirtilmesi gereken bu katkı payı, TL biriminden gösterilir. Faturada yer alan dağıtım, iletim ve perakende satış hizmetlerine ait bedeller TRT payı hesaplamasına dahil edilmez.

AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş Programı elektrik alımlarında dosyayı oluştururken seçeceğiniz ayarlara göre hakedişlerinizi fonlar dahil ve fonlar hariç olarak hesaplayabilmektedir. Ayrıca abone gruplarına göre puantaj girişleri ile BTV hesabını doğru olarak hesaplar.

Elektrik Alımları Hakedişi - Abone Gruplarına Göre Puantaj Hesabı

AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş Programı puantaj cetvelindeki veriler doğrultusunda dağıtım bedeli ve fonları hesaplayarak hakediş kapağına otomatik aktarır.

Elektrik Alımları Hakedişi - Dağıtım Bedeli ve Fonlar

Yayın Tarihi02.02.2017
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.