Hap Bilgilerle Yapım İşleri İhaleleri - İnşaat Y.Mühendisi Orhan Özyurt

Ön Bilgi

Ön Bilgi

İdareler, İstekliler ve Yükleniciler İçin Rehber Niteliğinde
HAP BİLGİLERLE YAPIM İŞLERİ İHALELERİ 2.BASKI
"Güncel Mevzuat Maddeleriyle Birlikte"

Kısa sürede tükenen ve 2. baskısını yaptığımız bu benzersiz eserde, yazar İnşaat Yüksek Mühendisi Orhan ÖZYURT tarafından hazırlanan bu kitapta, kamu satınalma sürecinde görev alan paydaşlara, satınalma süreçlerinde uygulamaları gereken hususlarda rehberlik etmesi amacıyla güncel mevzuat çerçevesinde 160 adet HAP BİLGİ ele alınmıştır.

Basım : Ocak 2023

Yazar : İnşaat Yüksek Mühendisi Orhan Özyurt

Yayınevi : AMP Akademi

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Teknik personel bildirimi
Revize birim fiyat hesabı yeni iş kalemlerine de uygulanmalı
Yeni birim fiyat resmî birim fiyatın %90’ını geçemez
Gecikme cezası ilk sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmalıdır.
İşin ihalesine teklif veren istekliler aynı işte alt yüklenici olamazlar
Sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı ilk sözleşme bedelinin %15'ini geçemez
Alt yüklenicilerin yapabilecekleri iş bölümlerinin oranları
Yapım işlerinde süre uzatımı
İş programının teslim edilmesi ve idarenin onayı
Teklif birim fiyat sözleşmelerde hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi birim fiyatı geçemez.
İş programı nasıl düzenlenmeli ve nelere dikkat edilmeli
İş programı formatı
Sözleşmenin noter onayının yapılması
Sözleşmenin imzalanması ve imzalanmasına ilişkin giderler
Sözleşme bedeline dahil olan giderler
İş programının onayı yapılmadan veya yüklenici tarafından sunulmadan hakediş ödenir mi?
Sözleşme devrine ilişkin genel şartlar
Yapım işi ihalelerinde kesin teminat oranları
Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi
Kesin teminatların gelir kaydedilmesi
İhale sürecindeki başvuru yöntemleri
İhalenin iptal kararlarına karşı başvuru şekilleri
Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.
İhale ilanına veya dokümanına yönelik başvurular
4734 sayılı kanunun 22’nci maddesinde belirtilen doğrudan temin yöntemi alımları ile istisnalar başlıklı 3’üncü maddesine ilişkin ihalelere yönelik başvuru yöntemleri kullanılmamaktadır.
İtirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi
Hukuki durumda değişiklik yaratan kurul kararlarının idareler tarafından ivedilikle yerine getirilmesi gerekir.
İsteklinin vekaleten ihaleye katılması
Yapım işleri ihalelerinde proje türleri
Yapım işleri sözleşme anlaşmazlıklarının çözümünde Yüksek Fen Kurulu
İş ortaklığında sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenilen teknik personel
Bakım onarım işlerinin ihalelerinde benzer işin belirlenmesi
Yapım işlerinde ortaklık tespit ve ortaklık durum belgeleri
Soru ve cevaplarla fiyat farkına ilişkin esasların değerlendirilmesi
Yerli istekli olma koşulları
E-şikayet başvurularının şekil unsurları
Yapım işleri ihalelerinde kısmi teklif
Sınır değer hesabında birinci oturumda geçerli kabul edilen teklifler dikkate alınır
Fiyat farkı ödemelerinde ve iş artışı durumunda ek kesin teminat
Yüklenicinin çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları
Nakit geçici teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (Yasak fiil veya davranışlar) amacı
İstisna alımlar için “ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri” uygulanır.
İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları
İhale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit edilmesi gerekir.
İhalelere yönelik itirazen şikayet başvuru süreçleri tamamlanmadan sözleşme imzalanamaz
Yasaklılık sorgulama amaç ve aşamaları
İtirazen şikayet başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması
Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvuruları
İtirazen şikayet başvurularında sürenin belirlenmesi
İhale komisyonu üyelerinin aynı ihaleye ilişkin işin muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev almaları
Tekliflerin eşit olması
Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu
Yüklenici ve alt yüklenicilerin, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasındaki sorumlukları
Sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idari yargı kararları
Ortak girişimler ile ilgili açıklamalar
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
Şikayet başvuru sürelerinin belirlenmesi
Şantiye şefi bulundurma zorunluluğu
Yapım işlerinde geçici kabul genel işlemleri
Geçici kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi
İhale dokümanı yükleniciler/istekliler tarafından okunup kabul edilmektedir.
Yapı denetim görevlisi tarafından işin geçici kabule hazır olmadığının tespiti
Geçici kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler tespit etmesi
Geçici kabul komisyonu tarafından işin kabule uygun bulunmaması
Geçici kabul aşamasında gecikme cezasının uygulanması
Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları
Yapım işlerinde işin yapılacağı yerin görülmesi
Kısmi teklife açık ihalelerde geçici teminatın gelir kaydedilmesi
Elektronik ihalelerde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi
Çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler (iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı)
Elektronik İhalelerde Geçici Teminat (güncel değişiklilerle birlikte)
Tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verileceği
Yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasındaki anlaşmazlıkların çözümü
İhale yasaklılık teyidi aşamaları
Sözleşme türleri ve uygulama projesi zorunluluğu
Kamu ihale sisteminin ana aktörleri
Yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası (YAMBİS)
İhale iptal durumları
Ek geçici hakediş raporu düzenleme
Yüklenici iş durum belgesinin düzenlenmesi
Ortak girişimlerde ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriterler
Belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlanması
Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hatanın değerlendirilmesi
Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler
İş deneyim belgelerinin kullanımı ile ilgili diğer hususlar
Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları
4734 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin 4.Fıkrasına İlişkin Tablo
Yasaklama kararlarının kapsam ve içeriği
Yapım işlerinde kısmi kabul
Alt yükleniciye yaptırılacak işler imalat grubu olarak ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında olması gerekir.
Yapım işlerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin belirlenmesi
Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi
Sözleşmenin devrine ilişkin işlemler
Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin değerlendirilmesi
İş deneyim belgelerinde belge tutarı güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır
İhale ilanının yapılış şekline ilişkin hususlar
İhalede en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda ikisinden de ayrı ayrı damga vergisi alınıp alınmayacağı
Yapım işlerinde denetim ve kontrollük iş ve işlemleri
Teklif geçerlilik süresinin dolması
Sözleşme yapılmasında idare ve istekli sorumlulukları
Yapım işlerinin kapsamı
Fiyat dışı unsurlar
Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti
Yapım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
İhale dokümanını oluşturan belgeler
Yapım işlerinde benzer iş grupları listesi
Yapım işi sözleşmelerinde fiyat farkının hesaplanabilmesine ilişkin şartlar
Yapım işlerinde işin süresi
Yapım işlerinde yaklaşık maliyet
Alacakların temlik edilmesi
İhale yetkilisi ve ihale komisyonu ile ilgili açıklamalar
Birim fiyatlı sözleşmeli yapım işlerinde revize birim fiyat hesabı
Teminatlar
Kesinleşmiş vergi borcu
Teklif ve sözleşme türünün tespitinde uyulması gereken hususlar
Yapım işlerinde iş artış ile iş eksilişinin değerlendirilmesi ve buna ilişkin özet akış süreci
Teknik şartnameler
Elektronik ihalelerde belgelerin tevsik edilmesi
Yapım işlerinde teminat süresi
Geçici kabul itibar tarihi
Elektronik Eksiltme
Anlaşmazlıklara ilişkin idari çözüm mercileri
15.08.2018 Tarihli ve 2018/31 nolu Yüksek Fen Kurulu kararının uygulanması
Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar
Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan ayrılması
İş deneyim belgesi kullanımı
Yapım işleri ihalelerinde iş deneyim belgesi yeterlik kriterleri
Yapım işlerinde iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi
Yapım işleri ihalelerinde yaklaşık maliyete ilişkin temel ilkeler
İhale komisyonu ve komisyon kararı ile ilgili kısa açıklamalar
Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi
Yapım işleri ihalelerinde sınır değer hesaplama
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
Sözleşmenin yürütülmesinde çalıştırılacak teknik personel
İhale yapılabilmesi için yeterli ödenek olmalı
Yaklaşık maliyet ve ödenek teminine esas tahmini bedel arasındaki fark nedir.
Yapım işi ihalelerine ilişkin yeterliğin belirlenmesinde istenilecek belgelere ilişkin özel hususlar
İhale komisyonlarının inceleme yetkisi
Yapım işleri ihalelerinde sınır değer hesabı ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi
Hakedişe esas imalatların gerçekleştirildiği tarihin tespiti
Yapım işlerinde yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti
Yapım işlerinde damga vergileri
Geçici hakediş raporlarının aylık olarak düzenli bir şekilde yapılması
Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde yer alan teknik belgelerin pursantaj tabloları ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Yapım işlerinde 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin alımı
Yapım işlerinde yerli malı olması şartları
Yapım işlerinde süre uzatımı nedeniyle fiyat farkı
Yapım işlerinde geçici ve kesin hakediş raporlarının düzenlenme esasları ile kesintiler ve mahsuplar
İhale sürecine ilişkin işlem süreleri tablosu
Yapım işleri süreç akış tablosu
Yapım işi ihalelerine ilişkin yeterliğin belirlenmesinde istenilecek belgelere ilişkin tablo
Geçici ve kesin teminatların gelir kaydedilme durumlarına ilişkin tablolar
İhale sürecine ilişkin yaptırım tablosu
Kamu ihale kurumu uyuşmazlık kararlarına ilişkin ivedi yargılama usulü ve süreleri
İşyerinin yükleniciye teslimi
Yapım işlerinde sözleşme işlemleri uygulama süreleri
Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları
İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması (bütün riskler/all risk)
Yasaklama ve yasaklama kararının verilmesi gereken sürenin başlangıcı
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.